VOG

De huidige Verklaring Omtrent Gedrag werd in 2020 uitgebreid met een specifieke referentiecheck voor onze sector. Deze referentiecheck brengt in kaart welke functies specifiek aandacht vragen in relatie tot integriteitsissues.

Het realiseren van een sectorbrede VOG, een van de voornemens in het Gezamenlijk Actieplan Integriteit, was op korte termijn nog niet haalbaar. De sectorspecifieke referentiecheck is ontwikkeld door Partos en Goede Doelen Nederland i.s.m. het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag) om deels aan deze wens tegemoet te komen.

Ons advies: gebruik de sectorspecifieke referentiecheck

Wij adviseren leden om bij VOG-aanvragen gebruik te maken van de sectorspecifieke referentiecheck vanuit de overtuiging dat daar een preventieve werking van zal uitgaan en met de opzet om een kwaliteitsslag te maken op het gebied van het screeningsproces.

Actuele ontwikkelingen

Begin 2022 zijn er Kamervragen gesteld naar aanleiding van een artikel in het Nederlands Dagblad, ‘Overheid wil screening humanitaire hulpverleners niet verplichten, ondanks misstanden’. De minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft deze beantwoord (zie onder DOCUMENTEN). Hieruit kunnen we opmaken dat er ruimte lijkt te zijn om opnieuw te kijken naar de mogelijkheden van een VOG voor goede doelen. Goede Doelen Nederland en Partos zullen dit gezamenlijk oppakken en hierover in gesprek gaan met het ministerie.

Samenwerking voor roadmap screening en VOG

Vanuit de behoefte om sectorbreed tot een meer standaard en uniform beleid te komen voor het screeningsproces, werd eind 2018 al de Roadmap Screening ontwikkeld door het Rode Kruis, Save the Children en de Dutch Relief Alliance. Daarnaast is het dus nu mogelijk geworden om bij een VOG-aanvraag te kiezen voor een sectorspecifieke referentiecheck.
Voor de ontwikkeling daarvan hebben we naast het COVOG nauw samengewerkt met Edwin van Gerwen (manager P&O bij het Rode Kruis en voorzitter commissie HR van Goede Doelen Nederland) en Simone Schasfoort-Smeijer van Hunter Management Partners.

Zowel de eerder ontwikkelde Roadmap Screening als deze referentiecheck zijn belangrijke onderdelen van het integriteitsbeleid van een organisatie.

Onder 'downloads' vind je (achter de inlog) een notitie over de VOG-aanvraag met nadere toelichting, het aanvraagformulier VOG en een overzicht van de functiecategorieën op risicogebieden (sectorspecifieke referentiecheck). Ook de beantwoorde Kamervragen naar aanleiding van een artikel in het Nederlands Dagblad, zijn daar te vinden.