Giftenaftrek en ANBI's

Belangenbehartiging ANBI700x300

De giftenaftrek bestaat al sinds 1952 en stelt burgers in staat om, voordat ze belasting afdragen, zelf te bepalen welke maatschappelijke doelen ofwel *ANBI’s zij willen steunen. Goede Doelen Nederland vindt dat de giftenaftrek intact moet blijven en versterkt moet worden en levert, samen met de SBF-partners, hier input voor aan de overheid.

De giftenaftrek stimuleert en honoreert de grote inzet van vele betrokken burgers die willen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De steun van burgers is hard nodig om bijvoorbeeld de meest kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen, noodhulp te kunnen bieden, wetenschappelijk onderzoek naar ernstige ziekten te kunnen financieren of waardevolle natuur en cultuur te behouden.

Adviesrapport versterking giftenaftrek

Goede Doelen Nederland heeft in 2020 samen met de SBF-partners een commissie van deskundigen gevraagd advies uit te brengen over vereenvoudiging en versterking van de giftenaftrek. Onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan heeft de commissie 13 verbetervoorstellen geformuleerd die deels voortborduren op het al lopende verbetertraject van het Ministerie van Financiën en de sector (zie het adviesrapport bij downloads).

Gezamenlijk verbetertraject Ministerie van Financiën en de sector

Na de evaluatie van de giftenaftrek en het ANBI/SBBI-stelsel zo'n vijf jaar geleden, werd het grote maatschappelijke belang van de giftenaftrek bevestigd maar werden ook vraagtekens gezet bij de doelmatigheid van het stelsel. Goede Doelen Nederland heeft, samen met de SBF-partners, de kwesties rond doelmatigheid aangegrepen om input te leveren voor een versterking van de giftenaftrek. Het kabinet kwam met een groot aantal verbetersuggesties om het stelsel robuuster te maken en te versterken. Deze suggesties zijn door een gezamenlijke werkgroep van het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de sector (SBF) uitgewerkt in 16 verbetervoorstellen. Een aantal voorstellen is in een fiscale verzamelwet opgenomen.

*ANBI
Fiscale voordelen voor de donateur zijn alleen mogelijk als het goede doel een ANBI-status heeft. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan een organisatie met een ANBI-status kunnen door donateurs onder voorwaarden afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. Ook een gift van een bedrijf aan een goed doel kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor de giftenaftrek en afgetrokken worden van de vennootschapsbelasting. Goede doelen met een ANBI-status hoeven geen erf- of schenkbelasting te betalen. Alle leden van Goede Doelen Nederland hebben de ANBI-status. Maar niet alle ANBI's zijn goede doelen. Naast de ANBI’s zijn er ook SBBI's, de zogenoemde Sociaal Belang Behartigende Instellingen. Het gaat om instellingen die een particulier belang dienen, maar daarbij tegelijkertijd ook een sociaal belang behartigen, zoals een sportclub of een scoutingvereniging. Voor donateurs van steunstichtingen geldt ook een belastingvoordeel.

ANBI-status is geen keurmerk

De ANBI-status is dus een voorwaarde om voor fiscale voordelen in aanmerking te komen. ANBI is geen keurmerk. Voor goede doelen is er de Erkenningsregeling die veel verder gaat dan de ANBI-eisen. Een Erkenning wordt toegekend door het CBF, de onafhankelijke toezichthouder van goede doelen.